Diagnostiek:

Vanaf de leeftijd van 6 jaar kan er een intelligentieonderzoek aangevraagd worden. Met intelligentie bedoelen we hier het vermogen om doelgericht te handelen, rationeel te denken en effectief met de omgeving om te gaan. Het zegt iets over hoe goed een kind/jongere/volwassene zich kan aanpassen aan verschillende situaties en in welke mate een kind/jongere/volwassene over vaardigheden beschikt die in diverse situaties van hem of haar verwacht worden. Het heeft betrekking op de vaardigheid waarmee we informatie vanuit onze omgeving kunnen verwerken en daar vervolgens betekenis aan geven. Intelligentie is een belangrijke (maar niet de enige) voorspeller van schoolprestaties. Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten. Ze meten aangeleerde kennis als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. Er wordt naar verschillende aspecten van het functioneren gekeken waardoor er een sterkte/zwakte analyse gemaakt kan worden.

 

Voor kinderen en jongeren van 6-16 jaar wordt gebruik gemaakt van de WISC-III-NL (Wechsler Intelligence Scales for Children).

Vanaf 16,5 jaar wordt gebruikt gemaakt van de WAIS-III-NL (Wechsler Adult Intelligence Scale III)

Daarnaast kan ook gebruik gemaakt worden van de WNV (Non verbale Wechsler IQ test) voor kinderen en adolescenten van 4 tot en met 21 jaar, speciaal ontwikkeld voor kinderen met communicatieve beperkingen en kinderen met een allochtone achtergrond.

Daarnaast kan het nodig zijn om het kader van de behandeling een uitgebreide ontwikkelings- en gezinsanamnese te doen. Dit aangevuld met observaties bij het kind/jeugdige en dit voornamelijk om zicht te krijgen op de aanwezigheid van kindfactoren en de interactie met het gezinssysteem.